مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی پاناسونیک CS-YC12MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC12MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC12MKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YC12MKF اسپیلیت تک سرمایشی پایه ۱۲,۱۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-YC12MKF (CU-YC12MKF) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۲۰۰۰-۱۲۱۰۰ – کیلووات ۳٫۵۲-۳٫۵۴ – نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۳۸ داده های الکتریکی ولتاژ ولت ۲۲۰-۲۴۰Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-YC12MKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-YC9MKH-2

کولر گازی پاناسونیک CS-YC9MKH-2

کولر گازی پاناسونیک CS-YC9MKH-2 | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YC9MKH-2 اسپیلیت تک سرمایشی پایه ۹,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-YC9MKH-2 (CU-YC9MKH-2) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۹۰۰۰-۹۰۰۰ – کیلووات ۲٫۶۴-۲٫۶۴ – نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۴۷ داده های الکتریکی ولتاژ ولت ۲۲۰-۲۴۰Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-YC9MKH-2[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-A28PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A28PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A28PKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-A28PKD اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با ۲۷,۳۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و ۳۰,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-A28PKD (CU-A24PKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۷,۳۰۰ – ۲۷,۳۰۰ ۳۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ کیلووات ۸٫۰۰ – ۸٫۰۰ ۸٫۸۰ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-A28PKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-A24PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A24PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A24PKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-A24PKD اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با ۲۴,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و ۲۶,۶۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-A24PKD (CU-A24PKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۴,۰۰۰ – ۲۴,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ – ۲۶,۶۰۰ کیلووات ۷٫۰۳ – ۷٫۰۳ ۷٫۸۰ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-A24PKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-A18PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A18PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A18PKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-A18PKD اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با ۱۸,۱۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و ۱۹,۴۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-A18PKD (CU-A18PKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۸,۱۰۰ – ۱۸,۱۰۰ ۱۹,۳۰۰ – ۱۹,۴۰۰ کیلووات ۵٫۳۰ – ۵٫۳۰ ۵٫۶۵ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-A18PKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-A12PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A12PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A12PKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-A12PKD اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با ۱۲,۱۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش و ۱۳,۳۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-A12PKD (CU-A12PKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۲,۰۰۰ – ۱۲,۱۰۰ ۱۳,۶۰۰ – ۱۳,۸۰۰ کیلووات ۳٫۵۲ – ۳٫۵۴ ۴٫۰۰ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-A12PKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-A9PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A9PKD

کولر گازی پاناسونیک CS-A9PKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-A9PKD اسپلیت تک پمپ حرارت لوکس با ۹,۷۲۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و ۹,۰۴۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-A9PKD (CU-A9PKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۹,۰۴۰ – ۹,۰۴۰ ۹,۵۵۰ – ۹,۷۲۰ کیلووات ۲٫۶۵ – ۲٫۶۵ ۲٫۸۰ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-A9PKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-PC36JKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC36JKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC36JKF | کولر گازی پاناسونیک| ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-PC36JKF اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد با ۳۶,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-PC36JKF (CU-PC36JKF) ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۳۶,۰۰۰ – ۳۶,۰۰۰ کیلووات ۱۰٫۵۵ – ۱۰٫۵۵ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۱۰٫۹۱ – ۱۰٫۵۹ داده هایRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-PC36JKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-PC30JKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC30JKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC30JKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-PC30JKF اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با ۳۰,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-PC30JKF (CU-PC30JKF) ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۳۰,۰۰۰ – ۳۰,۰۰۰ کیلووات ۸٫۷۹ – ۸٫۷۹ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۸۴ – ۹٫۵۲ دادهRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-PC30JKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-PC24MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC24MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-PC24MKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-PC24MKF اسپیلیت تک و بی مانند سرمایشی استاندارد فوق استوایی با ۲۴,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت دل (۵۰ هرتز) CS-PC24MKF (CU-PC24MKF) ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۴,۰۰۰ – ۲۴,۰۰۰ کیلووات ۷٫۰۳ – ۷٫۰۳ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۳۴ –Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-PC24MKF[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.