مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-30H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-30H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-30H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSG با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSG با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-30H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-24H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSG با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSG با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-24H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-18H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSG با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSG با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-18H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-12H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSG با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSG با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-12H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-09H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-09H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-09H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TGSG با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TGSG با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TGSG مدل TGSG-09H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-36H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-36H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-36H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TMSC با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-36H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-30H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-30H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-30H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   کولر اسپلیت دیواری تراست سری TMSC با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور و رادیاتورRead more about کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-30H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-24H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-24H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TMSC با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-24H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-18H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-18H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TMSC با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-18H-تراست[…]

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-12H-تراست

کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-12H|طراحی منحصر به فرد|سرمایشی-گرمایشی   اسپلیت و کولر گازی تراست سری TMSC با گرید انرژی A می باشد که دارای گاز دوستار محیط زیست R410 بود و کم مصرف می باشد. سری TMSC با ویژگی هایی همچون طراحی منحصر به فرد ، بی صدا ، کم مصرف ، کمپرسور پر قدرت ، کندانسور وRead more about کولر اسپلیت دیواری TMSC مدل TMSC-12H-تراست[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.