مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی پاناسونیک CS-UA24RKD

کولر گازی پاناسونیک CS-UA24RKD

کولر گازی پاناسونیک CS-UA24RKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-UA24RKD اسپلیت تک پایه حرارت با ۲۱,۲۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و ۲۱,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-UA24RKD [CU-UA24RKD] ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۱۰۰۰/۲۱۰۰۰ ۲۱۲۰۰/۲۱۲۰۰ کیلووات ۶٫۱۵/۶٫۱۵ ۶٫۲۱/۶٫۲۱ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۲۹/۹٫۲۵Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-UA24RKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-UA18RKD

کولر گازی پاناسونیک CS-UA18RKD

کولر گازی پاناسونیک CS-UA18RKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-UA18RKD اسپلیت تک پایه حرارت با ۱۷,۵۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و ۱۷,۸۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-UA18RKD [CU-UA18RKD] ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۷۵۰۰/۱۷۵۰۰ ۱۷۸۰۰/۱۷۸۰۰ کیلووات ۵٫۱۳/۵٫۱۳ ۵٫۲۲/۵٫۲۲ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۴۶/۹٫۰۷Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-UA18RKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF-5

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF-5

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF-5 | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF-5 اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد ۲۲,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-UC24RKF-5 [CU-UC24RKF-5] ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۲۰۰۰ تن ۲٫۰ کیلووات ۶٫۴۵ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۱۷ ضریب عملکرد وات/وات ۲٫۶۹ داده های الکتریکی ولتاژ ولتRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF-5[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF-5

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF-5

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF-5 | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF-5 اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد ۱۷,۲۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-UC18RKF-5 [CU-UC18RKF-5] ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۷۲۰۰ تن ۱٫۵ کیلووات ۵٫۰۵ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۳۰ ضریب عملکرد وات/وات ۲٫۷۳ داده های الکتریکی ولتاژ ولتRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF-5[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF

کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری   کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF   اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد ۲۳,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-UC24RKF [CU-UC24RKF] ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۳۰۰۰ تن ۲٫۰۰ کیلووات ۶٫۷۴ مصرف سالانه انرژی کیلووات ساعت ۲۴۴۵ حداکثر برق ورودی کیلووات/آمپر ۳٫۳۵/۱۵٫۱۰ نسبت بازده انرژی یکایRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-UC24RKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF

کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF اسپیلیت تک سرمایشی استاندارد ۱۷,۲۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت CS-UC18RKF [CU-UC18RKF] ظرفیت سرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۷۲۰۰ تن ۱٫۵۰ کیلووات ۵٫۰۵ مصرف سالانه انرژی کیلووات ساعت ۱۸۰۰ حداکثر برق ورودی کیلووات/آمپر ۲٫۱۴/۹٫۲ نسبت بازده انرژی یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۹٫۵۶ ضریبRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-UC18RKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-YA24MKD

کولر گازی پاناسونیک CS-YA24MKD

کولر گازی پاناسونیک CS-YA24MKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YA24MKD اسپلیت تک پایه حرارت با ۲۵,۶۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و ۲۲,۹۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-YA24MKD (CU-YA24MKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۲۹۰۰-۲۲۹۰۰ ۲۵۶۰۰-۲۵۶۰۰ کیلووات ۶٫۷۰-۶٫۷۰ ۷٫۵۰-۷٫۵۰ نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/واتRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-YA24MKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-YA18MKD

کولر گازی پاناسونیک CS-YA18MKD

کولر گازی پاناسونیک CS-YA18MKD | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YA18MKD اسپلیت تک پایه حرارت با ۱۸,۹۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت گرمایش و ۱۷,۷۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت سرمایش مدل (۵۰ هرتز) CS-YA18MKD (CU-YA18MKD) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۷۷۰۰-۱۷۷۰۰ ۱۸۹۰۰-۱۸۹۰۰ کیلووات ۵٫۲۰-۵٫۲۰ ۵٫۵۵-۵٫۵۵ نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/واتRead more about کولر گازی پاناسونیک CS-YA18MKD[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-YC24MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC24MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC24MKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YC24MKF اسپیلیت تک سرمایشی پایه ۲۴,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-YC24MKF (CU-YC24MKF) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۲۴۰۰۰-۲۴۰۰۰ – کیلووات ۷٫۰۳-۷٫۰۳ – نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۸٫۷۶ داده های الکتریکی ولتاژ ولت ۲۲۰-۲۴۰Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-YC24MKF[…]

کولر گازی پاناسونیک CS-YC18MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC18MKF

کولر گازی پاناسونیک CS-YC18MKF | کولر گازی پاناسونیک | ارسال فوری کولر گازی پاناسونیک CS-YC18MKF اسپیلیت تک سرمایشی پایه ۱۸,۰۰۰ یکای بریتانیایی حرارت/ساعت مدل (۵۰ هرتز) CS-YC18MKF (CU-YC18MKF) ظرفیت سرمایشی/ گرمایشی یکای بریتانیایی حرارت/ساعت ۱۸۰۰۰-۱۸۰۰۰ – کیلووات ۵٫۲۸-۵٫۲۸ – نسبت بازده انرژی/ ضریب عملکرد یکای بریتانیایی حرارت/وات ساعت ۸٫۶۱ داده های الکتریکی ولتاژ ولت ۲۲۰-۲۴۰Read more about کولر گازی پاناسونیک CS-YC18MKF[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.