مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R22 – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۳۰۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۳۰۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۱۲٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۱۲٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R22 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۱۰*۳۳۰*۹۹۸ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۳۲۰*۶۶۵*۸۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۴ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R22[…]

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R22 – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۲۴۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۲۴۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۹٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۹٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R22 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۱۰*۳۳۰*۹۹۸ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۳۲۰*۶۶۵*۸۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۲٫۵ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R22[…]

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R22 – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۱۸۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۱۸۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۷٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۷٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R22 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۱۰*۳۳۰*۹۹۸ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۸۸*۵۴۵*۷۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۲٫۵ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R22[…]

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R22 – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۱۲۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۱۲۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۵٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۵٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R22 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۱۸۹*۳۰۲*۸۳۷ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۴۵*۵۴۱*۷۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۹ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R22[…]

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R22

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R22 – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۹۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۹۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۴ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۴ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R22 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۰۰*۲۹۵*۸۵۵ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۳۰*۴۸۳*۷۱۷ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۹ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R22[…]

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R410A – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۳۰۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۳۰۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۱۲ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۱۲ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R410 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۵۰*۴۲۵*۱۰۳۰ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۳۲۰*۸۰۰*۸۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۲٫۵ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 30000 با گاز R410A[…]

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R410A – قابلیت سرمایشی و گرمایشی   ظرفیت سرمایشی Btu/h ۲۴۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۲۲۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۱۰٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۱۰٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R410 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۵۰*۳۲۵*۱۰۳۰ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۳۲۰*۸۰۰*۸۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۰٫۵Read more about کولر گازی جنرال RTC 24000 با گاز R410A[…]

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R410A – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۱۸۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۱۹۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۸ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۸ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R410 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۱۰*۳۳۰*۹۹۸ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۳۲۰*۸۰۰*۸۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۱۰٫۵ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 18000 با گاز R410A[…]

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R410A – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۱۲۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۱۲۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۵٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۵٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R410 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۱۸۹*۳۰۲*۸۳۷ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۴۵*۵۴۱*۷۷۰ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۹ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 12000 با گاز R410A[…]

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R410A

کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R410A – قابلیت سرمایشی و گرمایشی ظرفیت سرمایشی Btu/h ۹۰۰۰ ظرفیت گرمایشی Btu/h ۹۰۰۰ جریان نامی (سرمایش-آمپر) ۳٫۵ جریان نامی (گرمایش-آمپر) ۳٫۵ نوع برق مصرفی تک فاز نوع گاز مبرد R410 ابعاد پنل داخلی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۰۰*۲۹۵*۸۵۵ ابعاد واحد بیرونی (عمق*ارتفاع*عرض)mm ۲۳۰*۴۸۳*۷۱۷ وزن خالص (کیلوگرم) پنل داخلی ۹ وزنRead more about کولر گازی جنرال RTC 9000 با گاز R410A[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.