مرجع کولرهای گازی

جدیدترین محصولات برندهای مختلف با مشخصات و اطلاعات کامل

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1830LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1830LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1830LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در سه سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1830LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۳۵-۲۰ متر مربع قدرت پرتابRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1830LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1230LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1230LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1230LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در سه سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1230LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۲۳-۱۵ متر مربع قدرتRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1230LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0930LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0930LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0930LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در سه سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0930LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۱۶-۹ متر مربع قدرت پرتابRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0930LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-2444LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-2444LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-2444LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در چهار سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰و۲۴۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-2444LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۵۰-۳۰ متر مربع قدرتRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-2444LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1844LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1844LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1844LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در چهار سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰و۲۴۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1844LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۳۵-۲۰ متر مربع قدرتRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1844LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1244LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1244LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1244LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در چهار سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰و۲۴۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1244LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۲۳-۱۵ متر مربع قدرتRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-1244LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0944LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0944LH-دوو-سرد و گرم

کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0944LH| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا|در چهار سایز ۹۰۰۰-۱۲۰۰۰-۱۸۰۰۰و۲۴۰۰۰|سرمایشی و گرمایشی   کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0944LH-دوو-سرد و گرم برچسب انرزی A،B فیلتر ترکیبی(پلاسما) مناسب برای فضاهای ۱۰-۶ متر مربع قدرتRead more about کولر گازی غیر حاره ای سری کانستنت مدل DSL-0944LH-دوو-سرد و گرم[…]

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045LH-T| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا می باشد|در دو سایز ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰|سرد و گرم حاره ای کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای برچسب انرزی A فیلتر ترکیبی(پلاسما) ظرفیتRead more about کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای[…]

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-2445LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-2445LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-2445LH-T| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا می باشد|در دو سایز ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰|سرد و گرم حاره ای کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-2445LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای برچسب انرزی A فیلتر ترکیبی(پلاسما) ظرفیتRead more about کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-2445LH-T-دوو-سرد و گرم حاره ای[…]

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045L-PT-دوو-سرد حاره ای پیستونی

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045L-PT-دوو-سرد حاره ای پیستونی

کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045L-PT| کولر گازی دوو الکتریک مجهز به تجهیزات کامل با کیفیت بالا می باشد|در دو سایز ۲۴۰۰۰ و ۳۰۰۰۰|سرد حاره ای پیستونی کولر گازی DAEVOO-مدل های کولر گازی دوو کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045L-T-دوو برچسب انرزی A فیلتر ترکیبی(پلاسما) ظرفیت سرمایشی ۳۰۰۰۰ قدرت پرتاب بادRead more about کولر گازی حاره ای سری تروپیکال مدل DSL-3045L-PT-دوو-سرد حاره ای پیستونی[…]

☎ 02133518902-3 ☎ لیست قیمت ها در کانال تلگرامی کولرها کلیک کنید
Hello. Add your message here.